VŠEOBECNÉ obchodní podmínky

 

společnosti Mexta spol. s r.o.

sídlo: Zalány 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČO: 090 80 821, DIČ: CZ09080821

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 330520

pro prodej zboží spotřebitelům

prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mexta.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Mexta spol. s r.o., se sídlem Zalány 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČO: 090 80 821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330520 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti s kupní smlouvou ohledně prodeje zboží (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou, jež nejedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání a jedná se tedy o spotřebitele (dále jen „kupující“). V případě, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a takovou jinou osobou všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele.

 

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stan vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO

 

 • Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mexta.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 • Ceny zboží jsou v rámci webového rozhraní prodávajícím uváděny v českých korunách. Pokud není výslovně stanoveno jinak, rozumí se cenou cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Není-li stanoveno jinak, jsou ceny zboží prodávajícím uváděny bez nákladů souvisejících s dodáním zboží.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat; v opačném případě prodávající neodpovídá za případné potíže spojené s dodáním zboží, resp. za jeho nedodání. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

 

 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, přičemž webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace, a to přímo z webového rozhraní obchodu.

 

 • Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

 • Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a na náhradu souvisejících nákladů (doprava, balné).

 

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

 1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží, přičemž kupující se kupní smlouvou zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží stanovenou v kupní smlouvě a náklady spojené s dodáním zboží.

 

 • Prostřednictvím e-shopu na webovém rozhraní lze objednat maximální množství dvacet (20) kusů zboží. Dodávky zboží převyšující toto množství mohou být sjednány separátně.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 • Cena zboží je stanovena v kupní smlouvě.

 

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Zalány 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem;
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému třetí osoby;
  • bezhotovostně platební kartou;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu – zálohové faktury s tím, že splatnost ceny zboží je čtrnáct (14) dnů.

 

 • Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen společně s cenou zboží zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, použijí se ustanovení týkající se způsobu úhrady a splatnosti ceny zboží i na způsob úhrady a splatnost nákladů spojených s dodáním zboží.

 

 • Prodávající je plátcem DPH. K ceně zboží proto bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH.

 

 • Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím vzájemně kombinovat.

 

 • V případě každé bezhotovostní platby je kupující povinen hradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě každé bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 • V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv platby nebo její části vzniká prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s placením ceny zboží či jiných plateb podle kupní smlouvy je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a/nebo přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči kupujícímu, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků kupujícím.

 

 • Pohledávky za prodávajícím je vůči ceně zboží možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku prodávajícím písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku kupujícího pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení nebo je prodávající v prodlení s plněním svých povinností.

 

 • Pokud je to vyžadováno příslušnou právní úpravou, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s elektronickou fakturací. Na žádost kupujícího zašle prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.

 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 • Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se na práva a povinnosti stran při dodání zboží občanským zákoníkem.

 

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním či jiným způsobem doručování.

 

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet (množství) zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). Pokud kupující od přepravce převezme poškozenou zásilku, musí poškození zásilky popsat v předávacím protokolu přepravce a ihned tuto skutečnost telefonicky a písemně oznámit prodávajícímu, jinak kupující potvrzením dodacího listu stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

 • Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění kupní smlouvy.

 

 • Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Obvyklá doba dodání pro množství zboží nepřesahující dvacet (20) kusů je dva (2) dny v rámci České republiky. Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, není kupující oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží, stávky, výluky, války, zákaz nebo omezení výrobní nebo obchodní činnosti, zákaz nebo omezení pohybu nebo pobytu osob nebo jiná obdobná úřední omezení, epidemie, pandemie, působení přírodních vlivů, výpadky v dodávkách elektrické energie, vody, plynu, pohonných hmot, výpadky internetového připojení, apod, včetně výše uvedených okolností na straně subdodavatelů prodávajícího.

 

 • Dojde-li k dodání zboží nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mělo být zboží podle kupní smlouvy dodáno, jedná se o řádné plnění prodávajícího a takové dodání není porušením kupní smlouvy. Kupujícímu z takového dodání nevznikají vůči prodávajícímu žádné nároky. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delšího než 30 (třicet) dnů je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení.

 

 1. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

 

 • Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním prvnímu dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci (zpětně).

 

 • Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mělo dojít k převzetí zboží.

 

 • Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu zboží.

 

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé ceny zboží.

 

 • V případě, že je cena zboží kupujícím plně uhrazena, přechází vlastnické právo na kupujícího následovně. Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího uzavřením kupní smlouvy. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího.

 

 1. VLASTNOSTI ZBOŽÍ, DOKLADY KE ZBOŽÍ A NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM

 

 • Při nakládání se zbožím je kupující povinen dodržovat všechna opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, z dokumentů poskytnutých mu prodávajícím v souvislosti se zbožím (technických manuálů) a z pokynů a informací, které jsou uvedeny na obalech zboží či v dokumentech ke zboží. Při nakládání se zbožím je kupující povinen si počínat přiměřeně s ohledem ke všem informacím, které jsou uvedeny na obalech zboží a v dokumentech souvisejících se zbožím.

 

 • Údaje uvedené v dokumentech ke zboží a na obalech zboží se zakládají na aktuálních znalostech a zkušenostech prodávajícího, přičemž vycházejí z předpokladu správného používání zboží za běžných podmínek a okolností a v souladu s doporučeními prodávajícího.

 

 • Prodávajícím jsou výslovně vyhrazeny změny technických parametrů zboží.

 

 1. právo na odsteoupení od smlouvy

 

 • Kupující je v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn do 14 dní ode dne převzetí zboží odstoupit od smlouvy, a to bez udání jakéhokoliv důvodu.

 

 • Kupující nemůže podle § 1837 písm. d) občanského zákoníku uplatnit své smluvní právo na odstoupení od smlouvy u výrobků, které byly předmětem jím požadované personalizace, případně byly vyrobené dle požadavků kupujícího.

 

 • Odstoupí-li zákazník od smlouvy, budou mu do 14 dní od odstoupení od smlouvy, za předpokladu, že prodávající obdrží vrácené zboží nebo zákazník prokáže, že zboží odeslal zpět, vráceny všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Jestliže zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, budou mu vráceny náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

 • V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku jdou náklady spojené s vrácením zboží k tíži kupujícího.

 

 • Kupující je oprávněn zboží vrátit osobně v provozovně prodávajícího na adrese Zalány 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, Česká republika, případně jej na danou adresu zaslat poštou či jinou doručovací službou.

 

 • Zboží musí být vráceno prodávajícímu v takovém stavu, který umožní jejich další prodej (zboží v bezvadném stavu v původním balení s příslušenstvím a s návody) ve lhůtě nejpozději do 14 dnů následujících po datu doručení zboží.

 

 • Vracené zboží musí být označeno kromě jiného také číslem objednávky uvedeným v dokladu o vrácení, který bude předán spolu se zbožím a podepsán kupujícím, případně v jakémkoliv jiném dokumentu. Kupující je informován o tom, že použití dokladu o vrácení usnadňuje zpracování postupu vrácení prodávajícímu.

 

 • Kupující je odpovědný za zboží znehodnocené v důsledku jiné manipulace, než je manipulace nezbytně prováděná pro kontrolu povahy, vlastností a případně i správného fungování výrobků. V případě, že vrácené zboží bude znehodnocené, nemá kupující právo na vrácení celé kupní ceny, která bude poměrně snížena v závislosti na rozsah znehodnocení.

 

 • Kupující je oprávněn použít vzorový formulář pro vrácení zboží, který se nachází v příloze těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 • Prodávající poskytuje na zboží standardní záruku v délce 24 měsíců, pokud tomu není uvedeno u nabídky zboží jinak. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv kupujícího z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, není-li stanoveno jinak.

 

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží.

 

 1. REKLAMACE VAD ZBOŽÍ

 

 • Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží uplatňuje kupující písemně na adrese sídla prodávajícího nebo na e-mailové adrese info@mexta.cz (dále jen „reklamace“).

 

 • V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje kupní smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u prodávajícího neprodleně po obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li podle předchozí věty k neprodlené reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je kupující v takovém případě povinen předložit prodávajícímu rozhodné skutečnosti ohledně vad reklamovaného zboží a příslušné dodací listy zboží.

 

 • Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla prodávajícím uznána jako oprávněná.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENOU ÚJMU

 

 • Vznik nároku z odpovědnosti za způsobenou újmu na straně kupujícího se řídí obecně závaznými právními předpisy, není-li stanoveno jinak.

 

 1. INFORMACE PRODÁVAJÍCÍHO SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM ZBOŽÍ

 

 • V přímé souvislosti s prodejem zboží může prodávající poskytnout kupujícímu nezávazné informace týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím ohledně poskytnutí takových informací.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 • Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit cenu zboží, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení ceny zboží bylo zajištěno. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí závazek zaplatit cenu zboží v dostatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

 

 • Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Ochrana osobních údajů fyzické osoby – kupujícího nebo jeho zástupce (dále jen „subjekt údajů“), je poskytována nařízením č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

 • Registrací uživatelského účtu souhlasí subjekt údajů se zpracováním osobních údajů zadaných při registraci a dalších osobních údajů získaných používáním uživatelského účtu pro účely vedení uživatelského účtu prodávajícím.

 

 • Bližší informace o zpracování osobních údajů prodávajícím se subjekt údajů dozví zde.

 

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

 

 • Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí zejména občanským zákoníkem.

 

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebo se takovým stane, nahradí smluvní strany takové ustanovení, ustanovením novým, jehož hospodářský význam se neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo nevymahatelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

Příloha:

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (Prosíme o vyplnění tohoto formuláře a jeho odeslání spolu s číslem Vaší objednávky v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.)

 

Komu: Mexta spol. s r.o., se sídlem Zalány 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČO: 090 80 821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330520

 

Email: info@mexta.cz

 

Tímto Vám oznamuji své odstoupení od smlouvy, týkající se prodeje níže uvedeného zboží:

 

Objednáno dne _____________ a přijato dne ______________

 

Jméno a příjmení kupujícího _____________

 

Adresa: _____________

 

Podpis: _____________

 

Datum: _____________

 

V Zalánech dne 01.02.2023

Mexta spol. s r.o.

 

Žádná položka